Finanzamt Neubrandenburg (RiA)Središnja Porezni ured za umirovljenike koji žive u inozemstvu

česta pitanja i odgovori - FAQ

Dobio sam pismo na njemačkom jeziku iz Porezne uprave u Neubrandenburg. Što je to pismo?

Sastavili smo za Vas letak s napomenama koji sadrži informacije o sadržaju ovog dopisa. Možete ga pogledati i skinuti na različitim jezicima.

Zašto se porez ne odbija već prilikom isplate mirovine?

Zakonodavac taj oblik oporezivanja za prihode od mirovine dosad nije predvidio. Porez na dohodak se u ovom slučaju određuje prema tarifi poreza na dohodak. To je tablica iz koje prema visini oporezivog dohotka proizlazi visina poreza na dohodak koji se treba platiti na isti. Za utvrđivanje oporezivog dohotka poreznoj upravi treba predati prijavu poreza na dohodak. Obrasce ćete naći na internetu, na adresi Downloadcenter.

Koji dokumentaciju moram priložiti uz prijavu poreza na dohodak?

Prijava poreza na dohodak sastoji se najmanje od osnovnog obrasca (ESt1A ili ESt1C) i priloga za prihode (Prilog R). Uz ispunjene obrasce treba priložiti i obavijest o prilagodbi mirovine za odnosno porezno razdoblje. U slučaju zahtjeva sukladno čl. 1. st. 3. Zakona o porezu na dohodak treba prijaviti i inozemne prihode na Prilogu EU/EWR (koji mora biti potvrđen od porezne uprave zemlje prebivališta), ukoliko isti postoje. Ako se  traži zajedničko oporezivanje treba prijaviti i prihode supružnika te priložiti dokaze o tome. Uz to treba navesti i podatke o posljednjem tuzemnom prebivalištu, a ako isto nije postojalo, o posljednjem tuzemnom mjestu rada. Potvrda da je osoba živa nije nužna za postupak oporezivanja, već se ta dokumentacija predaje nositeljima mirovinskog osiguranja.

O čemu moram voditi računa prilikom plaćanja poreza iz inozemstva?

Porezni dug je dug donositelja u smislu čl. 270. Građanskog zakonika, a to znači da Vi kao porezni obveznik odgovarate za rizik i troškove doznake novca (npr. troškovi banke).

Ovisno o vrsti plaćanja i financijskoj instituciji naknade za banke mogu biti različite. Kako bi se izbjegle naknadne neugodnosti, preporučuje se da se kod banke unaprijed raspitate o troškovima transakcije te da iznos koji plaćate odgovarajuće prilagodite.

Doznake unutar zemalja članica EU/EGP-a trebali biste provesti u okviru SEPA-postupka, uz korištenje međunarodnog broja računa (IBAN i BIC). Na ovaj se način prekogranične doznake u eurima – kao i nacionalne – provode jednostavno, povoljno, brzo i sigurno.

Za više informacija o transferima novca Porezne uprave Neubrandenburg (RIA), može se naći ovdje:

Što će se dogoditi ako ne platim porez koji je razrezan u Njemačkoj?

Visina poreza koji treba platiti (porezni dug) proizlazi iz poreznog rješenja. Ako ne podmirite porezni dug, porezna uprava je ovlaštena protiv Vas pokrenuti ovršne mjere, koje primjerice obuhvaćaju pljenidbu sredstava na Vašem tuzemnom bankovnom računu ili Vašeg prava na mirovinu kod njemačkog nositelja mirovine. Pored toga se porezni dug u nekim zemljama može naplatiti temeljem međunarodnih zahtjeva za ovrhom u okviru uzajamne službene pomoći, na način da se ovrha izvrši nad Vašom inozemnom imovinom.

Uz to, porezna uprava ima pravo da, u svrhu osiguravanja ostvarenja prava na naplatu poreza, kod nositelja mirovine naredi zadržavanje poreza (§ 50a stavak 7 Zakona o porezu na dohodak). U tom slučaju se od Vaše mjesečne mirovine zadržava razmjeran iznos poreza te se u okviru kasnijeg utvrđivanja visine poreza pridodaje kao predujam. Međutim, osiguravanje ostvarenja prava na naplatu poreza je stvar procjene i odluke porezne uprave, Vi na to nemate zakonsko pravo.

Ako u datom trenutku ne raspolažete s potrebnim financijskim sredstvima za podmirenje poreznog duga, obratite se pravovremeno svojoj ispostavi porezne uprave. Pod određenim se uvjetima primjerice može dogovoriti odgoda plaćanja ili obročno plaćanje.

Postoje li posebnosti u postupku jer stanujem u inozemstvu?

Opće odredbe postupovnog poreznog prava, kako se primjerice utvrđuje porezna osnovica i porezi te kako se oni naplaćuju, uređene su u Općem poreznom zakonu. Pored toga su u Općem poreznom zakonu sadržane i odredbe o izvansudskom žalbenom postupku te kaznene i prekršajne odredbe u vezi s porezima.

Za porezne obveznike s prebivalištem u inozemstvu postoje neke posebnosti, pa su tako primjerice predviđeni duži rokovi za objavu upravnih akata u inozemstvu (čl. 122. st. 2. toč. 2. Općeg poreznog zakona). Pored toga porezna uprava može naložiti imenovanje osobe ovlaštene za primitak pismena (čl. 123. Općeg poreznog zakona). No, uostalom se primjenjuju odredbe Općeg poreznog zakona, neovisno o vašoj nacionalnosti i prebivalištu.

Kao tzv. „krovni zakon“ njemačkog poreznog prava, Opći porezni zakon preveden je i na engleski jezik (vidi s tim u vezi: www.gesetze-im-internet.de). No načelno vrijedi: službeni jezik je njemački (čl. 87. st. 1. Općeg poreznog zakona)! Sukladno tomu se Zakon o porezu na dohodak te obrasci prijave poreza na dohodak mogu dobiti isključivo na njemačkom jeziku.

Kod troškova i pristojbi Opći porezni zakon ne pravi nikakvu razliku između umirovljenika u tuzemstvu i inozemstvu. Za sve porezne obveznike je  postupak oporezivanja, pa tako i izvansudski žalbeni postupak pri ispostavi porezne uprave Neubrandenburg načelno besplatan, s tim da se za obradu zahtjeva na izdavanje obvezujućeg mišljenja sukladno čl. 89. st. 2. Općeg poreznog zakona naplaćuje pristojba (čl. 89. st. 3. –  5. OPZ-a). I sudski postupci pred financijskim sudom Mecklenburg-Vorpommern, odnosno Saveznom financijskom sudu mogu prouzročiti troškove. Visina pristojbi i troškova u pravilu ovisi o vrijednosti spora. Kod pristojbe koja se temelji na utrošku vremena, ista se obračunava prema vremenu utrošenom za obradu zahtjeva.

Je li za oporezivanje mjerodavno kamo se doznačuje moja mirovina?

U nekim Sporazumima o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja sadržane su tzv. “Remittance-Base“ klauzule. Sukladno tim odredbama se određivanje prava na oporezivanje između ostaloga može ravnati prema tome jesu li prihodi doznačeni na tuzemni ili inozemni račun primatelja. Je li to pitanje mjerodavno za Vaše oporezivanje, konačno se može provjeriti tek u okviru postupka razrezivanja poreza, nakon predaje prijave poreza na dohodak.

Predajem prijavu poreza na dohodak već u zemlji prebivališta, moram li unatoč tomu i u Njemačkoj predati prijavu poreza na dohodak?

Da, porezna obveza u Njemačkoj ravna se prema njemačkom Zakonu o porezu na dohodak. To vrijedi neovisno o tome jeste li u zemlji prebivališta već predali poreznu prijavu i plaćate li tame poreze. No, kako bi se izbjeglo dvostruko oporezivanje Vaših prihoda, Njemačka je s mnogim zemljama zaključila sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja uređuje koja država ima pravo oporezivanja i u kojem obliku zemlja prebivališta mora izbjegavati dvostruko oporezivanje. Za izbjegavanje dvostrukog oporezivanja primjenjuju se dvije metode. To su s jedne strane metoda oslobođenja, kod koje su prihodi, koji su već oporezivani u zemlji nastanka, u zemlji prebivalištu oslobođeni od poreza, ali se mogu uključiti u izračun porezne stope.

Drugi oblik izbjegavanja dvostrukog oporezivanja je metoda uračunavanja. Pritom se porezi plaćeni u zemlji nastanka uračunavaju kod izračuna poreza u zemlji prebivališta. U vezi s pojedinostima glede načina postupanja, obratite se nadležnoj ispostavi porezne uprave u zemlji svog prebivališta.

Dobivaju li strana tijela državne uprave obavijest o mojoj mirovini?

Ovlaštenje za obavijesti o isplatama mirovine primateljima s prebivalištem u inozemstvu proizlazi iz normi koje odgovaraju čl. 26. OECD-ovog sporazuma. U kojoj će se mjeri iskoristiti ovo ovlaštenje, osobno ili u strojnom postupku, ovisi o okolnostima pojedinačnog slučaja.

Mogu li se obrasci dobiti i na drugim jezicima?

Ne, trenutno to nažalost nije moguće. Jedina iznimka je „Potvrda EU/EGP“ („Bescheinigung EU/EWR“), odnosno „Potvrda izvan EU/EGP“ („Bescheinigung außerhalb EU/EWR“). Budući da ove potvrde moraju ispuniti i ovjeriti inozemne porezne uprave, one se na mnogim jezicima mogu učitati na stranici Saveznog ministarstva financija (link: https://www.formulare-bfinv.de). Potvrdu na njemačkom i engleskom možete pronaći i na adresi Downloadcenter.

Gdje mogu pronaći obrasce?

Ako želite predati poreznu prijavu, možete u našem Centru za skidanje dokumenataskinuti, ispisati te zatim i ispuniti najčešće korištene tiskanice (glavna tiskanica, dodatak R, potvrde EU/EEA i izvan EU/EEA). Tiskanice koje se mogu ispuniti elektronskim putem nažalost nisu ponuđene.

Ako ne želite predati poreznu prijavu, trebali biste se informirati o našem postupku za samostalno određivanje poreza na dohodak u poreznoj upravi. Objašnjenja možete pronaći na stranici Formulari.