Finanzamt Neubrandenburg (RiA)Centralny Urząd Skarbowy właściwy dla emerytów mieszkających za granicą

Odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ

Dostałam list w języku niemieckim z Urzędu Skarbowego w Neubrandenburgu. Co to jest ten list?

Informacje dotyczące treści tego pisma zestawiliśmy dla Państwa na karcie instrukcji. Możecie ją przeczyta oraz ściągnąć w różnych językach.

Dlaczego podatek nie jest zatrzymywany przy wypłacie renty/emerytury?

Ustawodawca do tej pory nie przewidział tej formy opodatkowania dochodόw z rent i emerytur. Podatek dochodowy od osόb fizycznych oblicza się w tym przypadku według taryfy podatku dochodowego od osόb fizycznych. Jest to tabela, z ktόrej wynika wysokość podatku dochodowego od osόb fizycznych w zależności od wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu. W celu ustalenia dochodu podlegającego opodatkowaniu konieczne jest złożenie zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym. Formularze znajdą Państwo w internecie, adres: Downloadcenter.

Jakie dokumenty muszę załączyć do zeznania podatkowego?

Zeznanie podatkowe składa się co najmniej z formularza głόwnego (ESt1A lub ESt1C) i załącznika dotyczącego dochodόw (załącznik R). Do wypełnionych  formularzy należy dołączyć informację o rewaloryzacji renty/emerytury za każdy okres, za ktόry dokonywany jest wymiar podatku. W przypadku wniosku na podst. § 1 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osόb fizycznych – EStG – należy zgłosić rόwnież dochody zagraniczne – o ile takie były – w załączniku UE/EOG (potwierdzone przez organ skarbowy kraju zamieszkania). W przypadku złożenia wniosku o wspόlne opodatkowanie małżonkόw należy rόwnież zgłosić dochody małżonka i przedłożyć dowody. W uzupełnieniu należy podać dane dotyczące ostatniego krajowego miejsca zamieszkania lub, jeżeli takiego nie było, ostatnie krajowe miejsce pracy/działalności. Przedkładanie zaświadczenia, że dana osoba żyje nie jest konieczne w postępowaniu podatkowym. Te dokumenty należy przedłożyć w instytucji ubezpieczenia rentalnego/emerytalnego.

Na co muszę zwrόcić uwagę przy zapłacie moich podatkόw z zagranicy?

Dług podatkowy jest długiem oddawczym w rozumieniu § 270 kodeksu cywilnego – BGB. Oznacza to, że Państwo, jako podatnik, odpowiedzialni są za przekazanie pieniędzy i wynikające z tego ryzyko (na przykład powstałe opłaty bankowe).
W zależności od rodzaju zapłaty oraz banku mogą powstać rόżne opłaty bankowe. W celu uniknięcia pόźniejszych nieprzyjemności poleca się, żeby już wcześniej zapytać się w banku o opłaty bankowe i zapłacić daną kwotę z ich uwzględnieniem.

Przelewόw w obrębie krajόw UE/EOG należy dokonywać w  SEPA (Jednolity Europejski System Płatniczy) używając międzynarodowego numeru rachunku bankowego (IBAN i BIC=SWIFT). Tym samym transgraniczne przelewy są – tak jak przelewy krajowe – załatwiane w prosty sposόb, tanio, szybko i bezpiecznie.

Więcej informacji na temat przelewów do Urzędu Skarbowego Neubrandenburg (RIA) można znaleźć tutaj:

Co się stanie, jeżeli nie zapłacę podatkόw wymierzonych w Niemczech?

Wysokość podatku do zapłaty  (dług podatkowy) wynika z decyzji podatkowej. Jeżeli nie pokryją Państwo długu podatkowego, urząd skarbowy jest upoważniony do wszczęcia przeciwko Państwu czynności egzekucyjnych. Do nich należą na przykład zajęcie Państwa krajowego konta bankowego lub Państwa roszczenia emerytalnego w niemieckiej instytucji ubezpieczeń rentowo-emerytalnych. Ponadto dług podatkowy może zostać ściągnięty w niektόrych krajach na podstawie międzynarodowego wniosku o egzekucję  w ramach międzypaństwowej pomocy prawnej, poprzez zajęcie Państwa zagranicznego majątku w kraju zamieszkania.

Ponadto urząd skarbowy uprawniony jest do zarządzenia potrącenia należnych kwot podatku u ubezpieczyciela w celu zabezpieczenia roszczeń podatkowych (§ 50a ust. 7 EStG). W tym przypadku Państwa comiesięczna renta/emerytura będzie proporcjonalnie zmniejszana o należną kwotę podatku, która w ramach późniejszego ustalenia zobowiązania podatkowego zostanie zaliczona jako przedpłata. Zabezpieczenie roszczeń podatkowych podlega jednak decyzji uznaniowej urzędu skarbowego. Państwo sami nie jesteście uprawnieni do żądania, aby zabezpieczenie zostało zastosowane.

Jeżeli w chwili obecnej nie dysponują Pańswo środkami finansowymi na pokrycie Państwa długu podatkowego, proszę się zwrόcić odpowiednio wcześnie do swojego urzędu skarbowego. Przy spełnieniu pewnych warunkόw można uzgodnić na przykład odroczenie (zapłata w pόźniejszym terminie lub spłata ratalna).

Czy jest coś szczegόlnego w procedurze, ponieważ mieszkam za granicą?

Ogόlne przepisy dotyczące prawa postępowania podatkowego, na przykład jak są ustalane podstawy opodatkowania, jak są wymierzane, pobierane i ściągane podatki, zawarte są w ordynacji podatkowej – AO. Oprόcz tego w ordynacji podatkowej znajdują się przepisy dotyczące pozasądowego postępowania odwoławczego oraz dotyczące podatkowego prawa karnego i wykroczeń.

W przypadku podatnikόw z siedzibą za granicą  obowiązuje parę szczegόlnych ustaleń. Na przykład przewidziane są dłuższe okresy na powiadomienie o aktach administracyjnych za granicą (§ 122 ust. 2 nr 2 ordynacji podatkowej – AO). Ponadto urząd skarbowy może zarządzić powołanie pełnomocnika do odbioru korespondencji (§ 123 ordynacji podatkowej – AO). W pozostałej części jednak obowiązują przepisy ordynacji podatkowej – AO – nieza­le­ż­nie od Państwa narodowości lub Państwa miejsca zamieszkania.

Jako tak zwana „ustawa ramowa“ ordynacja podatkowa została przetłumaczona rόwnież na język angielski (patrz: www.gesetze-im-internet.de). Zasadniczo obowiązuje jednak zasada: językiem urzędowym jest język niemiecki (§ 87 ust. 1 AO)! Ustawę o podatku dochodowym od osόb fizycznych – EStG  – oraz formularze zeznań podatkowych można dlatego otrzymać tylko w języku niemieckim.

W przypadku powstałych kosztόw i należnych opłat ordynacja podatkowa nie robi rόżnicy między rencistami/emerytami w kraju i za granicą. Wszystkich podatnikόw obowiązuje zasada, że zarόwno postępowanie podatkowe jak i odwoławcze w urzędzie skarbowym w Neubrandenburgu (Finanzamt Neubrandenburg) jest bezpłatne. Jednak za rozpatrzenie wnioskόw o udzielenie wiążącej informacji na podstawie § 89 ust 2 ordynacji podatkowej – AO – pobiera się opłaty (§ 89 ust. 3 – 5 ordynacji podatkowej – AO). Postępowania przed Sądem Finansowym Mecklenburgia-Pomorze Przednie lub przed Federalnym Sądem Finansowym mogą rόwnież spowodować powstanie kosztόw. Wysokość opłat i kosztόw zależy z reguły od wartości przedmiotu sporu. W przypadku opłat za poświęcony czas oblicza się opłaty według czasu poświęconego na rozpatrzenie wniosku.

Czy decydujący dla opodatkowania jest fakt, dokąd jest przelewana moja renta/emerytura?

W niektόrych umowach o unikaniu podwόjnego opodatkowania zawarte są tak zwane klauzule “Remittance-Base”. Zgodnie z tymi klauzulami prawo do opodatkowania może między innymi zależeć od tego, czy przychody zostały przelane na konto w kraju czy za granicą. Ostateczne sprawdzenie, czy to w Państwa przypadku ma miejsce, może nastąpić dopiero w ramach wymiaru, po złożeniu przez Państwa zeznania podatkowego.

Swoje dochody zgłaszam już w moim kraju zamieszkania. Czy muszę mimo to złożyć w Niemczech zeznanie podatkowe?

Tak. Obowiązek podatkowy w Niemczech reguluje niemiecka ustawa o podatku dochodowym od osόb fizycznych – EStG. Obowiązuje to niezależnie od tego, czy w swoim kraju zamieszkania złożyli już Państwo zeznanie podatkowe i tam płacą podatki. Jednak w celu uniknięcia podwόjnego opodatkowania Państwa dochodόw Niemcy zawarły z wieloma państwami umowy o unikaniu podwόjnego opodatkowania. Umowa o unikaniu podwόjnego opodatkowania reguluje, ktόre państwo ma prawo do opodatkowania i w jakiej formie kraj zamieszkania ma unikać podwόjnego opodatkowania. W celu uniknięcia podwόjnego opodatkowania stosuje się dwie metody. Jest to metoda zwolnienia, przy zastosowaniu ktόrej dochody opodatkowane już w państwie źrόdła, są w kraju zamieszkania wolne od podatku, przy czym mogą być uwzględniane przy obliczaniu stawki podatkowej.

Druga forma unikania podwόjnego opodatkowania to metoda zaliczenia. Przy zastosowaniu tej metody zalicza się podatki zapłacone w państwie źrόdła przy obliczaniu podatkόw w kraju zamieszkania. Odnośnie szczegόłόw dotyczących sposobu postępowania proszę się zwrόcić do właściwego organu skarbowego w Państwa kraju zamieszkania.

Czy zagraniczne urzędy otrzymują informację o mojej rencie/emeryturze?

Upoważnienie do informacji o wypłatach rent/emerytur dla ich odbiorcόw z siedzibą za granicą wynika z norm odpowiadających art. 26  Modelowej Konwencji OECD. Jak dalece wykorzystywane jest to upoważnienie – personalnie czy w procedurze elektronicznej – zależy od okoliczności w poszczegόlnych przypadkach.

Czy dostanę rόwnież formularze w innych językach?

Nie, obecnie niestety nie. Jedynym wyjątkiem jest tutaj „Zaświadczenie UE/EOG“ bądź „Zaświadczenie dla osόb spoza UE/EOG“. Ponieważ te zaświadczenia mają wypełnić i potwierdzić zagraniczne organy skarbowe, można je znaleźć w wielu językach w Federalnym Ministerstwie Finansόw (Link: https://www.formulare-bfinv.de). Zaświadczenie to w języku niemieckim i angielskim znajdą Państwo rόwnież pod adresem internetowym Downloadcenter.

Gdzie mogę znaleźć formularze?

Kiedy chcecie Państwo złoży zeznanie podatkowe, możecie ściągnąć najczęściej używane formularze (formularz główny ESt1C, załącznik R, zaświadczenie/ kraje UE/EOG, zaświadczenie/ kraje spoza UE/EOG) w naszym Downloadcenter, wydrukowa je i następnie wypełni. Formularze nie są niestety dostępne w formie wypełnialnej interaktywnie.

Jeśli nie chcecie Państwo składa zeznania podatkowego, powinniście Państwo poinformowa się na temat naszej procedury określania zobowiązania podatkowego z urzędu (Amtsveranlagungsverfahren). Wyjaśnienia znajdziecie Państwo na stronie „formularze“: Formulare.