Finanzamt Neubrandenburg (RiA)Centralny Urząd Skarbowy właściwy dla emerytów mieszkających za granicą

Ile podatku muszę zapłacić?

Na czym polega różnica pomiędzy ograniczonym a nieograniczonym obowiązkiem podatkowym? Dlaczego jest do istotne dla wysokości podatku?

fotomek - fotolia.com_73005521 © fotomek - Fotolia.com

Ile podatku ma do zapłaty określona osoba, zależy od wysokości jej dochodów oraz od wydatków, które mogą zosta odpisane. Czy dana osoba jest uprawniona do odpisywana wydatku od podatku zależy od rodzaju jej opodatkowania (ograniczonego lub nieograniczonego obowiązku podatkowego).

Osoby nie posiadające miejsca zamieszkania w Niemczech, podlegają zasadniczo ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. „Ograniczony“ oznacza, że podatek naliczany jest tylko od dochodów pochodzących z Niemiec. Odwrotnie „nieograniczony obowiązek podatkowy“ oznacza, że wszystkie dochody światowe, więc zarówno niemieckie jak i zagraniczne, są uwzględniane przy obliczeniu wysokości opodatkowania.

„Ograniczony obowiązek podatkowy“ oznacza ale też, że nie uwzględniane są ulgi bądź odpisy osobiste lub rodzinne. Podatek obliczany jest wyłącznie na podstawie niemieckich dochodów. Bez uwzględnienia ulg lub kwot wolnych od podatku, opodatkowaniu podlegają więc także już bardzo niskie dochody.

„Nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu“ podlegają osoby mające stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu w Niemczech. Osobom podlegającym nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu przysługuje nieopodatkowane minimum socjalne oraz inne ulgi, uwzględniające jego sytuację osobistą oraz rodzinną.

W określonych okolicznościach osoby zamieszkujące za granicą mają nota bene także możliwość, aby na wniosek być traktowane jak osoby podlegające nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Wtedy nieomal wszystkie ulgi przysługujące mieszkańcom Niemiec mogą zostać uwzględnione także w odniesieniu do osoby podlegającej ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Rodzaj obowiązku podatkowego ma więc duży wpływ na wysokość podatków. Poniżej dowiecie się Państwo więcej szczegółów o obu rodzajach obowiązku podatkowego.

Ograniczony obowiązek podatkowy

Osobami podlegającymi ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu są na podstawie § 1 ust.  4 ustawy o podatku dochodowym od osόb fizycznych – EStG – osoby, ktόre nie mają w Niemczech ani miejsca zamieszkania, ani też nie przebywają dłużej w Niemczech niż 183 dni, ale uzyskują określone krajowe (tzn. niemieckie – przyp. tłum.) dochody zgodnie z § 49 ustawy o podatku dochodowym od osόb fizycznych – EStG. Jeżeli otrzymują Państwo ponadto dochody zagraniczne lub dochody krajowe, ktόre nie są wymienione w § 49 ustawy o podatku dochodowym od osόb fizycznych – EStG -, pozostaną one przy opodatkowaniu osoby podlegającej ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu nieuwzględnione. 

Podatek dochodowy od osόb fizycznych wymierza się w przypadku osόb pobierających rentę, podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, wg taryfy podstawowej bez uwzględnienia podstawowej kwoty wolnej od podatku (§ 50 ust. 1 zd. 2 ustawy o podatku dochodowym od osόb fizycznych – EStG). W tabeli taryfy podstawowej zawarta jest już podstawowa kwota wolna od podatku dla wszystkich podatnikόw. Dlatego dla osόb podlegających ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu podwyższono, w celu obliczenia danego podatku dochodowego od osόb fizycznych, dochόd do opodatkowania o podstawową kwotę wolną od podatku. Wynikającą z tego stawkę podatkową bierze się z tabeli taryfy podstawowej i zastosowuje do dochodόw z renty podlegających obowiązkowi podatkowemu. 

Przy opodatkowaniu w przypadku ograniczonego obowiązku podatkowego nie uwzględnia się licznych osobistych i rodzinnych ulg. Tak na przykład nie można odciągnąć od podatku szczegόlnych obciążeń i nie można tu skorzystać z przywileju wspόlnego opodatkowania małżonkόw. 

Datki i składki członkowskie na partie polityczne oraz niezależne zrzeszenia wyborcόw odciągane są po połowie bezpośrednio od długu podatkowego – jednak najwyżej do wys. 825 Euro. Jeżeli dotacje dla partii są wyższe, są uwzględniane do wys. 1.650 Euro jako wydatki szczegόlne. 

Nie przyznaje się rόwnież kwot wolnych od podatku na dziecko, łącznie z kosztami opieki i edukacji dziecka oraz kwot wolnych od podatku dla osόb samotnie wychowujących dzieci. 

Koszty uzyskania przychodu można odliczyć w udowodnionej wysokości tylko wtedy, gdy mają one bezpośredni gospodarczy związek z krajowymi dochodami. W przypadku dochodόw z rent/emerytur od okresu wymiaru 2009 uwzględnia się co najmniej ryczałt kosztόw uzyskania przychodu, jeżeli nie zostaną udowodnione wyższe koszty uzyskania przychodu powiązane gospodarczo z dochodami. 

Należy użyć formularza ESt1C oraz załącznika R dot. dochodόw z rent.

Nieograniczony obowiązek podatkowy

Osoba podlegająca ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu może na wniosek być traktowana jak osoba podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. W przypadku nieograniczonego obowiązku podatkowego uwzględnione mogą zostać wszystkie ulgi podatkowe osobiste oraz rodzinne – w tym też podstawowa kwota wolna od podatku, tak jak gdybyście Państwo zamieszkiwali w Niemczech. Z regóły więc potraktowanie jako osoba podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu skutkuje niższym opodatkowaniem.

Warunkiem złożenia wniosku jest, aby dochody były całkowicie lub przynajmniej głównie pobierane z Niemiec i podlegały opodatkowaniu w Niemczech. Co należy rozumieć pod wyrażeniem „całkowicie lub przynajmniej głównie“ określa niemiecka ustawa w sprawie podatku dochodowego (Einkommensteuergesetz) w oparciu o dwa progi dochodowe. Zgodnie z § 1 ustęp 3 niemieckiej ustawy w sprawie podatku dochodowego (Einkommensteuergesetz - EStG) jako osoba podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu może być traktowana osoba, która zobowiązana jest do opodatkowania w Niemczech ponad 90% swoich dochodów światowych lub jeśli jej dochody światowe nie podlegające opodatkowaniu w Niemczech nie przekraczają podstawowej kwoty wolnej od podatku na dany rok (podstawowa kwota wolna od podatku 2013: 8.130 Euro, 2014: 8.354 Euro, 2015: 8.472 Euro, 2016: 8.652 Euro, 2017: 8.820 Euro, 2018: 9.000 Euro). Podstawowa kwota wolna od podatku powinna zostać zredukowana na cele określenia progu dochodowego, jeśli jest to wskazane i stosowne w odniesieniu do warunków w kraju zamieszkania podatnika.

Bezwzględnie należy przedłoży dokumenty poświadczające dochody!

W celu złożenia wniosku o zostanie potraktowanym jako osoba podlegająca nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu obligatoryjne jest udowodnienie wysokości dochodów nie podlegających obowiązkowi opodatkowania w Niemczech, za pomocą zaświadczenia wydanego przez właściwy zagraniczny urząd skarbowy. W celu sporządzenia zaświadczenia można wykorzysta

formularz „Zaświadczenie/ kraje UE/EOG“( "Bescheinigung EU/EWR") bądź „Zaświadczenie/ kraje spoza UE/EOG“ ("Bescheinigung außerhalb EU/EWR" – w przypadku osób zamieszkujących poza UE/EOG). Dla ułatwienia zagranicznemu urzędowi skarbowemu wydania zaświadczenia, formularz dostępny jest w różnych wersjach językowych (patrz : Downloadcenter).

Podatek dochodowy obliczany jest przy nieograniczonym obowiązku podatkowym na podstawie progresywnie wzrastającej skali podatkowej. Dochody do poziomu podstawowej kwoty wolnej od podatku nie podlegają opodatkowaniu (§ 32a ustęp 1 zdanie 1 punkt 1 niemieckiej ustawy w sprawie podatku dochodowego - EStG).

Jeśli jesteście Państwo żonatym/zamężną obywatelem/-ką państwa członkowskiego UE lub EOG a Wasz małżonek/małżonka ma miejsce zamieszkania w państwie członkowskim UE lub EOG, możecie skorzystać z przywileju wspólnego opodatkowania małżonków. Przy opodatkowaniu wspólnym przy obliczeniu podatku uwzględniane są dochody obu małżonków a równocześnie stosowana jest podwójna stawka podstawowej kwoty wolnej od podatku (§ 1a ustęp 1 punkt 2 zdanie 3 niemieckiej ustawy w sprawie podatku dochodowego - EStG).

Jeśli chcecie Państwo złoży wniosek o wspólne opodatkowanie małżonków, przedłożone musi zosta także zaświadczenie ws. Dochodów małżonka opodatkowanych za granicą.