Finanzamt Neubrandenburg (RiA)SKAT kontor for pensionister med bopæl i udlandet

Hvor meget skal jeg betale i skat?

Hvad er forskellen på begrænset og fuld skattepligt? Hvorfor er det vigtigt for skattens størrelse?

fotomek - fotolia.com_73005521 © fotomek - Fotolia.com

Det er ens indtægter og de udgifter, der kan foretages fradrag for, der er afgørende for, hvor meget der skal betales i skat. Hvorvidt der kan foretages fradrag for sådanne udgifter, afhænger af den pågældendes skattepligt (begrænset eller fuld skattepligt).

Hvis man ikke har bopæl i Tyskland, er man som hovedregel begrænset skattepligtig. "Begrænset" vil sige, at skatten kun beregnes af indtægter, der stammer fra Tyskland. Til gengæld betyder "fuld skattepligt", at hele globalindkomsten, altså både danske og tyske indtægter, indgår i skatteberegningen.

"Begrænset skattepligtig" betyder til gengæld også, at der ikke foretages fradrag for personlige eller familiemæssige udgifter. Skatten beregnes udelukkende på grundlag af de tyske indtægter. Uden fradrag og skattefrie bundgrænser vil der derfor skulle svares skat selv ved meget lave indtægter.

En "fuldt skattepligtig" har bopæl eller sædvanligt opholdssted i Tyskland. Fuldt skattepligtige har ret til et skattefrit eksistensminimum og andre personlige og familiemæssige skattefordele.

Under visse forudsætninger har man dog også mulighed for at søge om at blive behandlet som fuldt skattepligtig, selv om man har bopæl i udlandet. Man vil da som begrænset skattepligtig stort set kunne opnå de samme skattefordele som indenlandske statsborgere.

Det er derfor af stor betydning for skattens størrelse, hvilken form for skattepligt der er tale om. I det følgende kan du læse mere om de to former for skattepligt.

Begrænset skattepligt

Personer, som hverken har bopæl i Tyskland eller opholder sig længere end 183 dage i Tyskland om året, men har bestemte indenlandske indtægter i henhold til § 49 EStG, er begrænset indkomstskattepligtige i henhold til § 1, stk. 4 EStG. Hvis du derudover har udenlandske indtægter eller indenlandske indtægter, som ikke er nævnt i § 49, indgår de ikke i skatteansættelsen som begrænset skattepligtig. 

For begrænset skattepligtige pensionsmodtageres vedkommende fastsættes indkomstskatten efter grundtariffen uden hensyntagen til bundfradraget (§ 50, stk. 1, 2. punktum EStG). I grundtariftabellen er bundfradraget allerede indarbejdet for alle skattepligtige. Med henblik på at beregne begrænset skattepligtiges indkomstskat forhøjes den skattepligtige indkomst derfor med bundfradraget, og skattesatsen fra grundtariftabellen anvendes da på de skattepligtige pensionsindtægter. 

Ved ligning af den begrænsede skattepligt bliver der ikke taget hensyn til en række personlige og familiemæssige skattefordele. Ekstraordinære udgifter kan således f.eks. ikke trækkes fra, og man kan ikke gøre brug af “Ehegattensplitting” (opdeling af den skattepligtige indkomst på ægtefællerne). 

Halvdelen af donationer og medlemskontingenter til politiske partier og uafhængige vælgerforeninger trækkes fra skattetilsvaret, dog højst 825 euro. Hvis bidragene til partier er højere, indgår op til 1.650 euro som særudgifter. 

Endvidere kan der heller ikke ydes fradrag for børn, herunder udgifter til pasning og uddannelse eller lempelsesbeløb for eneforsørgere. 

Ligningsmæssige fradrag kan kun trækkes fra i den dokumenterede størrelsesorden, hvis de har en umiddelbar økonomisk sammenhæng med de indenlandske indtægter. Fra og med skatteansættelsesåret 2009 indgår mindst det faste beløb for ligningsmæssige fradrag i forbindelse med pensionsindtægter, hvis der ikke dokumenteres højere ligningsmæssige fradrag, som har økonomisk sammenhæng med indtægterne. 

Hvis du ønsker at indsende selvangivelse, skal du benytte blanket ESt1C til de generelle oplysninger og Bilag R til pensionsindtægterne. Du finder begge dokumenter her.

Fuld skattepligt

En begrænset skattepligtig kan søge om at blive behandlet som en fuldt skattepligtig. Ved fuld skattepligt kan du opnå personlige og familiemæssige skattefordele, herunder bundfradrag, som om du havde bopæl i Tyskland. Derfor medfører behandlingen som fuldt skattepligtig som regel en lavere skat.

Forudsætningen for at kunne indsende en sådan ansøgning er, at indtægterne helt eller i det mindste overvejende oppebæres fra Tyskland og også skal beskattes her. Den tyske indkomstskattelov definerer ved hjælp af to indkomstgrænser, hvad der skal forstås ved "helt eller i det mindste overvejende". I henhold til § 1, stk. 3 i EStG kan man blive behandlet som fuldt skattepligtig, hvis mere end 90 procent af ens globalindkomst beskattes i Tyskland, eller hvis den globalindkomst, der ikke skal beskattes i Tyskland, ikke overstiger bundfradraget for det pågældende kalenderår (bundfradraget udgjorde i 2013 8.130 euro, i 2014 8.354 euro, i 2015 8.472 euro, i 2016 8.652 euro, i 2017 8.820 euro og udgør i 2018 9.000 euro). I forbindelse med kontrol af indkomstgrænserne skal bundfradraget reduceres, hvis det måtte være nødvendigt og rimeligt henset til forholdene i den skattepligtiges bopælsstat.

Husk at fremlægge dokumentation for indtægterne!

I forbindelse med ansøgning om at blive behandlet som fuldt skattepligtig, er det absolut nødvendigt at dokumentere omfanget af de indtægter, som ikke er underlagt tysk indkomstskat, i form af en attestation fra de kompetente udenlandske skattemyndigheder. Til det formål kan man benytte blanketten "Attestation EU/EØS" eller "Attestation uden for EU/EØS" (ved bopæl uden for EU/EØS). Blanketten er tilgængelig i forskellige sprogversioner, hvilket gør det lettere for de udenlandske skattemyndigheder at foretage en sådan attestation (se downloadcenter).

Den udenlandske skatteopgørelse gælder også som dokumentation, hvis den indeholder omfattende oplysninger om de beskattede indtægter i udlandet. Der skal også indsendes dokumentation for de beskattede indtægter i udlandet, hvis du ikke har oppebåret indtægter fra udlandet. I så fald skal rubrikken "Andre indtægter" på "Attestation EU/EØS" eller "Attestation uden for EU/EØS" overstreges eller sættes til nul euro og bekræftes af de udenlandske skattemyndigheder.

Ved fuld skattepligt fastsættes indkomstskatten efter den progressivt stigende indkomstskattetarif. Indtægter under bundfradraget beskattes ikke (§ 32a, stk. 1, 1. punktum, nr. 1 i EStG).

Hvis du er gift og er statsborger i et EU- eller EØS-land, kan du blive sambeskattet med din ægtefælle, hvis denne har bopæl i et EU- eller EØS-land. Ved sambeskatningen indgår begge ægtefællers indtægter i skatteberegningen, og der tages samtidig højde for dobbelt bundfradrag (§ 1a, stk. 1, nr. 2, 3. punktum i EStG).

Hvis du ønsker at søge om sambeskatning, skal der også fremlægges dokumentation for ikke beskattede indtægter i Tyskland for ægtefællens vedkommende.