Finanzamt Neubrandenburg (RiA)SKAT kontor for pensionister med bopæl i udlandet

Hyppige spørgsmål – FAQ

Jeg har fået tilsendt en tysksproget skrivelse fra Finanzamt Neubrandenburg med en opfordring til at aflevere selvangivelse. Hvad står der i denne skrivelse?

Vi har sammenfattet indholdet af skrivelsen i en vejledning, som kan ses og downloades på forskellige sprog.

Hvorfor bliver skatten ikke indeholdt, når pensionen bliver udbetalt?

Lovgiveren har hidtil ikke fastlagt denne form for beskatning af pensionsindtægter. Indkomstskatten fastsættes i dette tilfælde i henhold til indkomstskattesatserne, som er en tabel, hvoraf fremgår, hvor meget der skal betales i indkomstskat af en given skattepligtig indkomst. For at kunne opgøre den skattepligtige indkomst, skal der afleveres selvangivelse til skattemyndighederne. Blanketterne finder du her.

Hvilke dokumenter skal vedlægges selvangivelsen?

Selvangivelsen består mindst af hovedskemaet (ESt1A eller ESt1C) og bilaget vedrørende indtægter (Bilag R). Ud over de udfyldte blanketter skal meddelelsen om pensionsreguleringer for det pågældende skatteansættelsesår vedlægges. I forbindelse med en ansøgning i henhold til § 1, stk. 3 EStG skal de udenlandske indtægter, hvis man da måtte have sådanne, også angives på bilaget “Attestation EU/EØS” (bekræftet af skattemyndighederne i bopælsstaten). Anmodes der om sambeskatning, skal ægtefællens indtægter også angives, og der skal medsendes dokumentation herfor. Der skal også angives supplerende oplysninger om sidste indenlandske bopæl, eller hvis man ikke måtte have haft en sådan, om det seneste indenlandske beskæftigelsessted. Det er ikke nødvendigt for skatteproceduren at fremlægge en leveattest, som skal indsendes til pensionsforsikringsinstitutionerne.

Hvad skal jeg være opmærksom på ved betaling af skat fra udlandet?

Skattegæld er en bringegæld i medfør af § 270 i BGB. Det betyder, at du som skattepligtig hæfter for risikoen og udgifterne forbundet med pengeoverførslen (f.eks. bankgebyrer).

Alt afhængig af betalingsformen og det benyttede pengeinstitut kan der påløbe forskellige bankgebyrer. For at undgå efterfølgende ubehageligheder, anbefales det at forhøre sig om gebyrerne i banken og tilpasse indbetalingsbeløbet herefter.

Overførsler inden for EU/EØS-lande bør foretages ved hjælp af SEPA-betalingsordningerne og anvendelse af det internationale kontonummer (IBAN og BIC). På den måde afvikles internationale overførsler i euro enkelt, billigt, hurtigt og sikkert som nationale overførsler.

Hvad sker der, hvis jeg ikke betaler den skat, der er fastsat i Tyskland?

Det fremgår af skatteopgørelsen, hvor meget der skal betales i skat (skattetilsvaret). Hvis du ikke berigtiger skattegælden, er skattemyndighederne berettiget til at indlede tvangsfuldbyrdelse, og der kan således f.eks. gøres udlæg i dit indenlandske bankindestående eller dit pensionskrav hos den tyske pensionsforsikringsinstitution. I nogle lande kan skattegælden derudover inddrives via internationale anmodninger om inddrivelse som led i mellemstatslig gensidig bistand, idet der kan foretages indgreb i din udenlandske formue i bopælsstaten.

Til sikkerhed for skattekravet er skattemyndighederne desuden berettiget til at træffe anordning om, at skatten bliver indeholdt hos pensionsforsikringsinstitutionen (§ 50a, stk. 7 i EStG). I så fald bliver et pro rata-skattebeløb af din månedlige pension indeholdt og modregnet som forskud i forbindelse med den senere skattefastsættelse. Denne foranstaltning træffes på baggrund af skattemyndighedernes skøn, det er ikke noget, du har retskrav på.

Hvis du ikke lige i øjeblikket råder over de nødvendige finansielle midler til at betale gælden med, bedes du rette henvendelse til skattemyndighederne i god tid. På visse forudsætninger kan der f.eks. aftales henstand med betalingen (senere betaling eller afdragsbetaling).

Gør særlige forhold sig gældende for proceduren, fordi jeg bor i udlandet?

De generelle skatteprocesretlige bestemmelser om, hvordan f.eks. beskatningsgrundlagene bliver beregnet, skatterne bliver fastsat, opkrævet og fuldbyrdet, er fastlagt i den tyske skattelov. Derudover indeholder loven forskrifter om udenretslig klageadgang samt strafferet og mindre lovovertrædelser på skatteområdet.

For skattepligtige med bopæl i udlandet gør et par særlige forhold sig gældende. Der gælder således f.eks. længere frister for meddelelse om forvaltningsakter i udlandet (§ 122, stk. 2, nr. 2, i den tyske skattelov). Derudover kan skattemyndighederne pålægge, at der bliver udpeget en fuldmægtig (§ 123). Den tyske skattelovs bestemmelser finder i øvrigt anvendelse uanset din nationalitet og bopæl.

Som rammelov inden for tysk skatteret er den tyske skattelov også oversat til engelsk (se: www.gesetze-im-internet.de). Men grundlæggende er tysk dog officielt sprog (§ 87, stk. 1, i den tyske skattelov)! Indkomstskatteloven og formularerne til selvangivelsen er derfor udelukkende tilgængelige på tysk.

Med hensyn til omkostninger og gebyrer skelner loven ikke mellem indenlandske og udenlandske pensionister. For alle skattepligtige gælder der det princip, at både beskatningsproceduren og den udenretslige klageadgang ved Finanzamt Neubrandenburg er gratis. I forbindelse med behandling af anmodninger om meddelelse af bindende oplysninger bliver der dog opkrævet gebyrer i medfør af den tyske skattelovs § 89, stk. 2 (§ 89, stk. 3-5). Retssager ved skatteretten i Mecklenburg-Vorpommern og ved forbundsskatteretten kan ligeledes være forbundet med omkostninger. Gebyrernes og omkostningernes størrelse afhænger som regel af genstandens værdi. Tidsgebyrer i forbindelse med behandling af en ansøgning/anmodning afregnes efter tidsforbrug.

Har det betydning for beskatningen, hvor min pension bliver overført til?

Nogle dobbeltbeskatningsoverenskomster indeholder såkaldte "Remittance Base-klausuler". Ifølge disse klausuler kan beskatningsretten bl.a. afhænge af, om indtægterne er overført til en indenlandsk eller en udenlandsk konto. Hvorvidt dette forhold har betydning for beskatningen for dit vedkommende, kan først afgøres endeligt i forbindelse med skatteansættelsen, når du har indsendt selvangivelsen.

Jeg angiver allerede mine indtægter i bopælsstaten. Skal jeg da alligevel aflevere selvangivelse i Tyskland?

Ja. Skattepligten i Tyskland følger af den tyske indkomstskattelov. Det gælder uanset, om du allerede har indsendt selvangivelse i bopælsstaten og betaler skat der. Men for at undgå dobbeltbeskatning af dine indtægter, har Tyskland indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med mange lande. Dobbeltbeskatningsoverenskomsten indeholder regler for, hvilket land der må foretage beskatning, og i hvilken form bopælsstaten skal undgå dobbeltbeskatning. Der anvendes to metoder for at undgå dobbeltbeskatning. Dels fritagelsesmetoden, hvor indtægter beskattet i kildestaten er skattefri i bopælsstaten, men de kan indgå i fastsættelsen af skattesatsen.

Den anden måde at undgå dobbeltbeskatning på er fradragsmetoden. Ved skatteberegningen i bopælsstaten ydes der her godtgørelse for skat betalt i kildestaten. Hvis du vil vide mere om fremgangsmåden, bedes du henvende dig til de kompetente skattemyndigheder i bopælsstaten.

Får de udenlandske myndigheder meddelelse om min pension?

Bemyndigelsen til at meddele pensionsbetalinger til pensionsmodtagere med bopæl i udlandet følger af standarderne i artikel 26 i OECD's Modeloverenskomst. Hvorvidt der gøres brug af bemyndigelsen, herunder i en maskinel procedure, afhænger af det enkelte tilfælde.

Kan jeg også få blanketterne på andre sprog?

Nej, desværre. Eneste undtagelse er "Attestation EU/EØS“ og "Attestation uden for EU/EØS“. Da de skal udfyldes og bekræftes af de udenlandske skattemyndigheder, kan de hentes på mange forskellige sprog på finansministeriets hjemmeside (https://www.formulare-bfinv.de).

Hvor finder jeg blanketterne?

Hvis du ønsker at indsende selvangivelse, kan du downloade de hyppigst benyttede blanketter (hovedblanket, Bilag R, "Attestation EU/EØS" og "Attestation uden for EU/EØS") i vores downloadcenter, printe dem ud og udfylde dem. Der er desværre ikke adgang til blanketter, der kan udfyldes elektronisk.

Hvis du ikke ønsker at indsende selvangivelse, bør du læse mere om vores særlige skatteordning "Amtsveranlagungsverfahren" på siden Formularer.